Lover - Telemark Rasekattklubb

Go to content

Main menu:

Lover

Styret
TERAKs vedtekter

Tillegg ved siste revidering: §3 pkt 2 og §6 pkt 2
Siden oppdatert 27.09.2014.


§ 1

Telemark Rasekattklubb

 

Telemark Rasekattklubb er stiftet 8. oktober 1971 og gjennom Norske Rasekatters Riksforbund NRR) tilsluttet og godkjent i Federation Internationale Feline (FIFe)

§ 2

Klubbens formål

 

Klubbens formål er å samle alle katteinteresserte personer i felles arbeid for å spre større kjennskap til katten, arbeide for kattens helse og livsvilkår, gjennom kontrollert avl og utstilling øke interessen for kattehold.

§ 3

Medlemskap

Pkt 1

Pkt 2

Rett til medlemskap har alle som er interessert i kattens beste og i klubbens virksomhet.Medlemskapet er gyldig når kontingenten er betalt. Medlemskapet opphører ved ikke å ha betalt medlemskontingent, skriftlig utmeldelse til styret, utestengelse eller dødsfall

Støttemedlemskap
Støttemedlemmer mottar ikke Aristokatt, og har ikke stemmerett på årsmøter. De vil ikke være innmeldt i NRR, og kanderfor ikke delta i aktiviteter ifølge NRRs regelverk. Dette gjelder aktiviteter som å søke stamnavn, stamtavler eller utstilling. De vil på lik linje som andre medlemmer kunne delta på medlemsmøter.

§ 4

Æresmedlem

 

Æresmedlem kan den bli som har gjort seg særlig fortjent ved lang og tro tjeneste for klubben eller kattesaken. Utnevnes av styret etter enstemmig innstilling til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte

§ 5

Kontingent

 

Kontingenten er gyldig for ett kalenderår, normalt 01.01.-31.12. Kontingenten forfaller til betaling 15. desember. Personer som melder seg etter 01.07. betaler halv kontingent. Innmelding fra 1. november, gjelder medlemskapet påfølgende år. Gjelder kun for førstgangsinnmelding. Kontingenten kan kun forandres på årsmøte, dersom det er fremmet forslag om endring

§ 6

Årsmøte

Pkt 1Pkt 2

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen 15. desember. Innkalling skjer senest 2 uker før årsmøte. Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 3 uker før årsmøte avholdes. Årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall frammøtte. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Årsmøte fatter vedtak som er retningsgivende for styret fram til neste årsmøte.

Årsmøte skal behandle
1. Årsrapport
2. Regnskap
3. Innkomne saker
4. Valg

Medlemmer til styret velges med en funksjonstid på 2 år.
Ett hvert medlem som har betalt kontingent er valgbart.
Leder, kasserer, 1-2 styremedlemmer og ett varamedlem velges når året ender 0, 2, 4, 6, 8.
Nestleder, sekretær, 1-2 styremedlemmer og eventuelt ett varamedlem velges når året ender på 1, 3, 5, 7, 9.

Leder er fast mandat til NRRs generalforsamling. Delegater ut over dette velges av styret.

Hvert år velges 2 revisorer.

Valgkomiteen består av to medlemmer.
1. Valgkomitemedlem velges samme år som nestleder er på valg. 2. Valgkomitemedlem velges det året leder er på valg.

(Klubbleder velger hvem som har ledervervet i komitèen)
Skriftlig valg skal foretas, dersom det er flere kandidater til et verv.

Stemmegivning
De medlemmer som ikke kan være til stede på årsmøte har anledning til på forhånd - stemme på mail eller pr. post. Stemmeseddel må være hos klubben 1 uke før årsmøte.

§ 7

Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret, eller når minst ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkalling skjer med 14 dagers varsel, og på den skal det stå, den eller de saker som skal behandles.

§ 8

Styret

 

Styret kan bestå av 6 - 8 medlemmer og 1 - 3 varamedlemmer. Leder, nestleder, sekretær/utstillingsekretær, kasserer, og 2 - 4 styremedlemmer.

Styret er mellom årsmøtene det besluttende organ i klubben og er ansvarlig for den daglige driften og virksomheten. Styret plikter å arbeide for at vedtak fattet på årsmøte følges opp, og iverksettes. Styret oppnevner komiteer og utvalg som er nødvendig, disse er underlagt styret. Styret plikter å innkalle til, og arrangere medlemsmøter. Nytt styre tiltrer umiddelbart etter årsmøte.

§ 9

Styremøte

 

Leder innkaller til styremøter. Finner minst to i styret det nødvendig kan styret innkalles. Styret er beslutningsdyktig når minimum 4 styremedlemmer er til stede. Styret plikter å føre styreprotokoll, regnskap, medlemsliste og inventarliste.

§ 10

Regnskap

 

Regnskapet føres av kasserer. Styret er ansvarlig for klubbens midler. Regnskapsåret går fra 01.11. til 31.10. året etter. Regnskapet revideres av klubbens interne revisorer.

§ 11

Medlemmer

 

Medlemmer som ved sin oppførsel, handling eller uttalelser skader eller hindrer klubben i dens arbeid eller anseelse, blir utestengt i kortere eller lengre tid. Forslag om utestengelse kan fremsettes på årsmøte av et enstemmig styre, og må oppnå 2/3 flertall av avgitte stemmer. Et enstemmig styre kan utestenge et medlem fram til neste årsmøte.

§ 12

Opphør av Terak

 

Klubbens opphør kan skje etter vedtak på to årsmøter med minst 2 måneders mellomrom. Et av møtene som ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Ved opphør av klubben, avgjør årsmøte hvem klubbens midler skal tilfalle. Midlene skal tilfalle en organisasjon, forening eller lignende som jobber for samme formål som TERAK
.

§ 13

Vedtekter

 


Endringer av klubbens vedtekter kan kun skje på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til endringer fremlegges skriftlig til styret.

Vedtekter av 20.08.1984.

Revidert 01 - 07.12.1987.
Revidert 02 - 01.01.1994.
Revidert 03 - 08.11.1995.
Revidert 04 - 13.10.1999.
Revidert 05 - 14.12.2005.
Revidert 06 - 25.11.2011.
Revidert 07 - 30.11.2012.
Revidert 08 - 29.11.2013
Revidert 09 - 25.09.2014 (ekstraordinært årsmøte)


  
Back to content | Back to main menu